Co čekat od nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí?

 
Níže popisujeme některé změny související s blížící se úpravou občanského zákoníku.


 Stavba je součástí pozemku
Dle nového občanského zákoníku budou stavby náležet pozemku pod nimi, bude-li k 1. 1. 2014 vlastník staveb i pozemku stejný. Budovy se tedy stanou součástí půdy a majitel tak bude moci nakládat pouze s pozemkem bez nutnosti speci kovat co se na pozemku nachází. Toto pravidlo však nebude platné u stávajících budov, které stojí na pozemcích jiných vlastník?. Stavby i pozemek budou v tomto případě v katastru nadále
evidovány samostatně.


 Právo stavby
Nový občanský zákoník zavede právo stavby, které dočasně nebo s maximální dobou trvání 99 let, umožní zří-
zení stavby na cizím pozemku (na povrchu nebo pod povrchem). Založit právo stavby bude možné úplatnou
či bezplatnou formou, lze jej dědit, převádět nebo i vydržet. Smlouva mezi vlastníkem pozemku a zájemcem
o stavbu bude evidována v katastru nemovitostí jako vkladové právo a půjde i prodloužit.


 Stavba na cizím pozemku
Stavba postavená na cizím pozemku bude považována za součást pozemku. Vlastníkem stavby tedy bude
majitel pozemku, který musí, v případě stavby vystavěné v dobré víře, uhradit veškeré náklady staviteli.
Majitel pozemku také může navrhnout soudu zbourání stavby na náklady stavitele. Věděl-li vlastník pozemku
o stavbě a neprodleně nezareagoval zákazem stavby, má pak stavitel v případě, že jednal v dobré
víře, možnost žádat po vlastníkovi pozemku jeho převedení za obvyklou cenu. Stejně tak může i vlastník
pozemku žádat odkup stavby od stavitele. V případě vedení soudního sporu připadne pozemek staviteli.
Soud dále nařídí staviteli zaplatit majiteli pozemku obvyklou cenu.


 Neúmyslná stavba na cizím pozemku
V situaci, kdy byla část stavby neúmyslně vystavěná na cizím pozemku (tzv. přestavek), bude zastavěná
půda považována za majetek majitele stavby. Majitel pozemku pak bude vyplacen odpovídající částkou.


 Předkupní právo
Jsou-li majitelé pozemku a stavby na něm stojící rozdílní, bude jim umožněno vzájemně využít předkupní
právo. V případě prodeje tedy musí být nemovitost předem nabídnuta majiteli pozemku, respektive stavby.
U pozemku je možné uvažovat pouze zastavěnou část. Při využití předkupního práva dojde v katastru ke
spojení stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo tak zanikne. V případě jeho nevyužití právo
nezaniká. Nebude-li při prodeji druhému vlastníkovi oznámena možnost využití předkupního práva, nový
majitel bude moci o nemovitost přijít.

 Předkupní právo spolumajitelů
Dosud zákonné předkupní právo končí v lednu 2015. Dále již nebude nutné, aby spoluvlastník nemovitosti
nabízel při prodeji svoji část ke koupi ostatním spoluvlastníkům.


 Opuštění nemovitosti
Nemovitost nevyužívána majitelem (opuštěna) alespoň 10 let připadne státu.


 Zástavní právo
Zástavní právo bylo v novém občanském zákoníku značně upraveno. Jeho výhody, zejména pro věřitele, je
vhodné nastudovat.


 Vztahy se sousedy
Nový občanský zákoník detailně upravuje vztahy mezi sousedy. Uvádí například omezení výsadby stromů
na hranicích pozemků na vzdálenost 3 metry od plotu, dává pravomoc požadovat po druhé straně oddělení
pozemků plotem nebo zastavení stékání vody či padání sněhu na vlastní pozemek.


 Nájem nemovitosti
Nový občanský zákoník zvyšuje ochranu nájemníků a více uvolňuje ruce vlastníkům v oblastech úpravy
nájmů nebo výpovědí. Odpadá nutnost přivolení soudu u výpovědí nebo (v některých případech) hledání
náhradního bydlení.


 Záruční doba
Záruční dobu je vhodné sjednat při koupi nemovitosti smluvně. Nový občanský zákoník ji neupravuje.
Reklamace je možné uplatňovat pouze na vady, na které nebylo možné přijít při koupi. Lhůta reklamací je
u těchto vad prodloužena na dobu pěti let.


 Platí, co je napsáno v katastru nemovitostí
V případě chyby v katastru nemovitostí, kdy bude jako majitel nemovitosti uveden někdo jiný, musí skutečný
vlastník do tří let aktivně požadovat změny chybného záznamu. V opačném případě se po uplynutí této lhůty
stane právoplatným majitelem osoba uvedená v katastru nemovitostí jako vlastník.


 Ochrana vlastníků před podvodníky
Vlastník nemovitosti bude lépe chráněn před případným nelegálním jednáním. Bude-li vlastníka zastupovat
zmocněnec, musí disponovat úředně ověřenou plnou mocí a vlastník bude o vkladovém řízení informován.

 

 

Prodej nemovitostí

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: info@nemovitosti-na-prodej.com


Hledej nemovitosti v okrese:
Prodej nemovitosti